HOLUX

Kosár Kosár
Termék kereső
- HUF Szűrés:

Jótállás/ garancia/ panaszügyintézés

Kötelező jótállás

A 270/2020. (VI.12.) kormányrendelet értelmében (151/2003. módosítása) 2021.január 1-től sávos jótállási idő került bevezetésre, így egyéb megállapodás hiányában az alábbi alkalmazandó:

(1) A kötelező jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”

A jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére az eladó. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását/üzembe helyezését követő napon köteles.

A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

„(1) A fogyasztó jótállási, kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.”

1.Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1135 Bp., Béke u. 51.-55.) a hibás/meghibásodott termék bemutatásával. Ekkor HOLUX Kft. munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét HOLUX Kft.-nek (1135 Bp., Béke u. 51.-55.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (hoso@holux.hu).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Írásban történt bejelentés esetén a kifogásolt terméket HOLUX Kft. kéri működő telephelyeinek egyikére (Budapest / Körmend) eljuttatni, hogy a meghibásodást megvizsgálhassa, indokolt esetben a jótállási kötelezettségeit teljesíthesse.

 

Javítás, cserélés és visszafizetés

HOLUX Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor HOLUX Kft. a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során HOLUX Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában HOLUX Kft. köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, HOLUX Kft. köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – HOLUX Kft. köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

A fentiek esetében, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, HOLUX Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A javításokat vagy a cseréket HOLUX műhelyében, ill. telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy termékeket HOLUX részére visszaküldte. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak az eszköz telepítésének helyszínen lehet elvégezni, a munkadíjat HOLUX, míg a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeit, valamint az utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő viseli.

Vevő a hibák felfedezését követően köteles HOLUX-ot azonnal értesítenii és részletes írásbeli tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Vevő köteles lehetővé tenni HOLUX számára a hiba feltárását és elhárítását. A hiba feltárását, ill. elhárítását harmadik féllel Vevő csak HOLUX kifejezett hozzájárulásával végeztetheti el.

A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet módosításában a 270/2020. (VI.12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Amennyiben bármilyen problémája adódna termékeinkkel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Minden esetet igyekszünk maximálisan a vevő érdekeit szem előtt tartva megoldani.

 

Szavatossági jog

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a fogyasztót megilletik a szavatossági jogok.

A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése alapján minden termékre - fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított 2 éven belül érvényesíthető szavatossági igény.

A kötelező, jogszabályon alapuló jótállásra vonatkozó 151/2003.Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet 1. mellékletében felsorolt termékekre 1 év jótállás vonatkozik.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról  szóló tájékoztató
[3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez]  Letölthető itt.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

- Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 1135 Budapest, Béke u. 51.-55.

Telefonszám: +3614502700

Email cím: hoso@holux.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

- Fogyasztóvédelmi panaszok:

Területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak.

 

- A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

 

 

5 év projektgarancia

A felhasznált kiváló minőségű anyagok és alkatrészek lehetővé teszik, hogy az

E-family, RIDI, valamint TRIDONIC termékekre (kivéve LED fényforrásokat).

Társaságunk 5 éves projektgaranciát vállaljon. A kiterjesztett garancia

érvényesítésének feltétele a www.holux.hu oldalról letölthető erre vonatkozó

regisztrációs lap hiánytalan kitöltése, amelyet cégszerűen aláírva a vásárlástól

számított 30 napon belül kell a HOLUX Kft. részére visszaküldeni. Az 5 éves

projektgarancia kezdő napja a számla kiállításának kelte.

 

Elállás joga

 A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.)  Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik. A Fgytv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Ptk. 685. §-ának d) pont alapján fogyasztónak a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy minősül.

Az elállási jog gyakorlásának menete:

A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szövegét itt megtekintheti.

A termék visszaküldése
A terméket eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában kell visszaszolgáltatni az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül.

Elállási tájékoztató fogyasztók részére

Nyilatkozatminta az ellási jog gyakorlásához

 

  • Különleges ajánlataink

Belépés

Csak regisztrált partnereink részére szükséges!

A kosár tartalma

Visszatöltöttük az előző látogatásakor használt kosarát.


Ha nincs szüksége a termékekre, nyomja meg a 'kosár ürítése' gombot

Kosár
Az ön kosara üres

Böngésző