HOLUX

Kosár Kosár
Termék kereső
- HUF Szűrés:

Jótállás/ garancia/ panaszügyintézés

A jótállás egyéb megállapodás hiányában csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek az átadás

időpontjától számított 12 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok

a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre. A jelen garancia keretében HOLUX saját költségére

– a hiba jellegétől függően – a lehető legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja

el a feltárt hibát. A garanciális kötelezettség HOLUX-ot a termék eredeti átadási helyén terheli. A javításokat vagy

a cseréket HOLUX műhelyében, ill. telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy

termékeket HOLUX részére visszaküldte. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően,

vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a munkadíjat HOLUX, míg a meghibásodott részektől

eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeit, valamint az utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő viseli.

HOLUX garanciális kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha Vevő a hibák felfedezését követően HOLUX-ot

azonnal értesíti és részletes írásbeli tájékoztatást ad a meghibásodás körülményeiről. Vevő köteles lehetővé tenni HOLUX

számára a hiba feltárását és elhárítását. A hiba feltárását, ill. elhárítását harmadik féllel Vevő csak HOLUX kifejezett

hozzájárulásával végeztetheti el.

 

A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Amennyiben bármilyen problémája adódna termékeinkkel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Minden esetet igyekszünk maximálisan a vevő érdekeit szem előtt tartva megoldani.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (1135 Bp., Béke u. 51.-55.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
- a kifogás rendezésének módját. 
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1135 Bp., Béke u. 51.-55.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (hoso@holux.hu). 
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról  szóló tájékoztató
[3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez]  Letölthető itt.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

- Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 1135 Budapest, Béke u. 51.-55.

Telefonszám: +3614502700

Email cím: hoso@holux.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

- Fogyasztóvédelmi panaszok:

Területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak.

 

- A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

 

 

5 év projektgarancia

A felhasznált kiváló minőségű anyagok és alkatrészek lehetővé teszik, hogy az

E-family, RIDI, valamint TRIDONIC termékekre (kivéve LED fényforrásokat).

Társaságunk 5 éves projektgaranciát vállaljon. A kiterjesztett garancia

érvényesítésének feltétele a www.holux.hu oldalról letölthető erre vonatkozó

regisztrációs lap hiánytalan kitöltése, amelyet cégszerűen aláírva a vásárlástól

számított 30 napon belül kell a HOLUX Kft. részére visszaküldeni. Az 5 éves

projektgarancia kezdő napja a számla kiállításának kelte.

 

Elállás joga

 A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.)  Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik. A Fgytv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Ptk. 685. §-ának d) pont alapján fogyasztónak a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy minősül.

Az elállási jog gyakorlásának menete:

A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szövegét itt megtekintheti.

A termék visszaküldése
A terméket eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában kell visszaszolgáltatni az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül.

Elállási tájékoztató fogyasztók részére

Nyilatkozatminta az ellási jog gyakorlásához

 

  • Különleges ajánlataink

Belépés

Csak regisztrált partnereink részére szükséges!

A kosár tartalma

Visszatöltöttük az előző látogatásakor használt kosarát.


Ha nincs szüksége a termékekre, nyomja meg a 'kosár ürítése' gombot

Kosár
Az ön kosara üres

Böngésző