HOLUX

Kosár Kosár
Termék kereső
- HUF Szűrés:

Szállítási feltételek, áruátvételi lehetőségek

 

A HOLUX Kft. webáruházában megrendelt áruk szállítására (értékesítésére) általánosságban a  HOLUX Fényrendszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételei vonatkoznak (ÁSZF). Internetes vásárlás esetén azonban – annak speciális természeténél fogva – ezek a feltételek kiegészülnek az alábbi fejezetekben foglaltakkal:

 

Internetes megrendelés feldolgozása

● A munkanapokon déli 12 óráig a HOLUX Kft.-hez megérkezett internetes megrendeléseket 24 órán belül feldolgozzuk, és rendelés-visszaigazolást küldünk az Ön e-mail címére, amelyben szerepel a teljesítés dátuma is. A rendelés-visszaigazolás nem egyenlő a webáruházunk által automatikusan elküldött „Az ön rendelése” e-mail-lel. Amennyiben megrendelése munkanapokon déli 12 óra után érkezik meg, azt a következő munkanap déli 12 órájától számított 24 órán belül dolgozzuk fel. Ha a 24 órás határidőbe szombat, vasárnap vagy egyéb munkaszüneti nap is beleesik, a határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

● A HOLUX Kft. webáruházában megrendelt termékhez kétféle módon lehet hozzájutni, amit a rendelés feladásakor kell megjelölni:

– házhozszállítás Magyarország területén (Futárszolgálattal vagy HOLUX saját gépjárműveivel)

– személyes áruátvétel (telephely megjelöléssel)

 

Házhozszállítás Magyarország területén

● A megrendelt árut tartalmazó csomag várható érkezéséről e-mail-ben küldünk vagy telefonon adunk tájékoztatást. A szállítás munkanapokon, 8-16 óra közötti időintervallumban történik.

● A házhozszállítást a HOLUX Kft. futárszolgálattal intézi. Amennyiben logisztikailag kivitelezhető, saját gépjárművel, meghatározott ütemezés szerint juttatjuk el Önnek a megrendelt termékeket.

 

Házhozszállítás díjtételei


 

További tudnivalók:

 

● Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, másnap ismét megkísérli az áru kiszállítását.

Nagyobb terjedelmű, két méternél hosszabb, nem feltekerhető árura (pl: kábelcsatorna, védőcsövek) a futárszolgálat egyedi árat kalkulál, vagy nem szállít ki. Bővebb információval kapcsolatban keresse Nagy Zoltánt a 06-1-450-27-06-os telefonszámon.

Oszlopra, oszlopkarra, alapvasalatra vonatkozóan egyedi szállítási díj kalkulálódik, mellyel kapcsolatban kérjük keresse Hajdrik Istvánt a 06-1-450-27-12-es telefonszámon.

● Háztartási gép kiszállítását futárszolgálat nem vállalja, így igény esetén azt saját fuvareszközzel végezzük. Budapesti telephelyünkön az átvétel ingyenes. Kiszállítási kérés esetén egyedi szállítási díjat kalkulálunk. Ez esetben kérjük, érdeklődjön a nagyz@holux.hu e-mail címen.

● Nettó 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint feletti vásárlás esetén a házhozszállítás az egész ország területén ingyenes.

● A házhozszállítási díjak csak Magyarországra vonatkoznak. Amennyiben a megadott szállítási cím külföldi, úgy a szállítási díj számítása és visszaigazolása a rendelés beérkezése után történik. 

● A kiszállított árut nem szükséges személyesen átvennie, de azt csak 14 éven felüli személynek áll módunkban átadni.

 

Személyes átvétel (telephely megjelöléssel) üzletben

● Amennyiben a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni, kérjük, válassza ki a HOLUX Kft. telephelyei közül az Önnek legkedvezőbbet. Az átvételt telefonon vagy e-mail-en egyeztetjük Önnel.

 

Budapest Üzletház - 1135 Budapest, Béke u. 51-55.

Körmend Fényszaküzlet - 9900 Körmend, Rákóczi u. 30.

 

 

 

 

 

A HOLUX Fényrendszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételei

 

1. Általános tudnivalók

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a HOLUX Fényrendszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HOLUX) magyarországi Vevővel (a továbbiakban: Vevő) szemben vállal kötelezettséget, amennyiben azt Vevő az ajánlat, illetve a megrendelés elfogadása mellékleteként megkapja, és az ellen kifogással nem él. Ha a Vevő az ÁSZF-et elfogadja, az adásvétel az ÁSZF e feltételei szerint jön létre. Bármilyen eltérés külön egyedi adásvételi szerződés esetén lehetséges.

 

2. Az ajánlat tárgya és terjedelme

Amennyiben HOLUX ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során HOLUX a megrendelés időpontjában érvényes árait alkalmazza. Amikor HOLUX ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak, minőségi és mennyiségi feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak, és egyéb megkötés hiányában egy hónapig maradnak érvényben. HOLUX fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 2%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást szállításkor áraiban érvényesítse. HOLUX a katalógusaiban, prospektusaiban, illetve egyéb módon specifikált termékekre vonatkozóan mindenkor fenntartja a változtatás jogát.

 

3. Adásvétel

Az adásvételi megállapodás HOLUX és Vevő között akkor jön létre, amikor Vevő HOLUX ajánlatát részleteiben is elfogadható módon, írásban elfogadja, illetve HOLUX a Vevő megrendelését részleteiben is elfogadható módon, írásban visszaigazolja, vagy az adásvételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírja, vagy Vevő az árut számla ellenében átveszi.

 

4. Fizetési feltételek

Az átadott termékek árának megfizetése HOLUX által kibocsátott számla ellenében történik. Vevő a vételárat minden esetben köteles az áru átvételekor teljes egészében, készpénzben HOLUX részére megfizetni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Amennyiben felek megállapodása szerint a vételárat átutalással kell Vevőnek kiegyenlítenie, úgy a fizetési határidőt ez a megállapodás tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles HOLUX részére a Ptk. 301/A. §.(2) bekezdése alapján megállapított késedelmi kamatot fizetni. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, ha a HOLUX részbeni vagy egészbeni fizetésre tett felszólítása 8 nap után is eredménytelen marad, a Vevő jelen ÁSZF elfogadásával feljogosítja HOLUX-ot, hogy bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújtson be, vagy HOLUX egyoldalú nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. A fenti rendelkezések hatálya kiterjed arra az esetre is, ha a Vevő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik. HOLUX jogosult továbbá arra, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn HOLUX-szal szemben. HOLUX fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra, amennyiben erről egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik. Nem fizetés vagy fizetési késedelem esetén HOLUX jogosult a vevővel szemben az ebből eredő valamennyi kárának és költségeinek megtérítésére, ideértve a peres-, perenkivüli-, és végrehajtási eljárással kapcsolatosan felmerült kiadásokat és a követelések behajtásával jogszerűen foglalkozó cégek részére járó behajtási jutalékot is.

 

5. Az áru átadása

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye HOLUX központi telephelye, ill. üzletei. Ezen telephelyeken a Vevő részére történő rendelkezésre bocsátással az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvételt a Vevő vagy képviselője céges bélyegzővel és aláírásával igazolja.

 

6. Határidő

Abban az esetben, ha HOLUX a szállítási határidőt ajánlatában átfutási időben adja meg, akkor a szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a megrendelés és/vagy előleg  HOLUX részére történő átadásának időpontjától számítva értendő. Amennyiben az adásvételi megállapodást ajánlatadás nem előzte meg, úgy HOLUX-ot csak a Vevő megrendelésére küldött visszaigazolásában meghatározott szállítási határidő betartásának kötelezettsége terheli. A szállítási késedelem jogkövetkezménye alól HOLUX mentesül, ha azt működése körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, illetve ha az a beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok bekövetkezésére vezethető vissza.

 

7. Kötbér

Amennyiben Vevő a szállítási határidő lejártát követő 8 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt árut, HOLUX jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni, illetve a szállítási szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ha Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy HOLUX jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 20%-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni. HOLUX késedelmes szállítása esetén a megrendelt és írásban visszaigazolt termékek nettó szerződött értékének napi 0,02%-át (de legfeljebb 2%-ot) késedelmi kötbér címén köteles Vevő részére megfizetni. HOLUX mentesül a szállítási határidő kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezte esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűzvész, árvíz, ill. minden olyan esemény, amely HOLUX vagy beszállítója akaratától független. Olyan szállítási késedelem esetén, mely rögzített határidőre történő szállításnál következik be, a méltányosan kezelendő négy hét eltelte után minden teljes késedelmes hétre a késedelmesen szállított termékek árának 0,5%-ával egyenlő, de maximum 5% mértékű késedelmi kötbér alkalmazandó.

 

8. Tulajdonjog

Bármely szerződési konstrukcióban HOLUX a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, HOLUX-nak jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Vevő a HOLUX felhívására köteles az árut visszaszállítani. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet HOLUX a Vevőtől az áru visszavételéig követelhet. Az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk Vevőt terhelik. Az átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás, valamint az esetleges, és nem HOLUX vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk felelősségét szintén Vevő viseli. Amennyiben a termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy azon berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a vételár kifizetéséig a HOLUX-nak zálogjoga van. Vevő felhívásra köteles a terméket tartalmazó tárgyat vagy berendezést a fizetési határidő lejártát követő 3 napon belül a HOLUX részére kézizálogba adni. Vevő kötelezi magát arra, hogy ilyen esetben az olyan harmadik féllel szemben, akinek a terméket tartalmazó berendezést eladni szándékozza, tulajdonosként a HOLUX-ot jelöli meg.

 

9. Csomagolás

Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendők, de nem tartalmazzák az olyan göngyöleg árát és annak visszaszállítási költségeit, melynek ellenértékét HOLUX számlájában külön tételként érvényesít Vevő felé. HOLUX jogosult az általa kibocsátott számlában a külön értéket képviselő göngyöleg ellenértékét megállapítani. Betétdíjas göngyölegek (pl. kábeldob) fizetési határideje 30 naptári nap. Ezen időn belül a göngyöleg jóváíró számla kiadása mellett, Vevő költségére visszaszállítható. 30 nap letelte után Vevő köteles a leszámlázott göngyöleg árát megtéríteni. HOLUX jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a göngyöleg visszaszállítási határidejét másként meghatározni.

 

10. Szállítás

Vevő írásbeli kérése esetén HOLUX a megadott magyarországi címre a megrendelt árut térítés ellenében leszállítja. 1 millió Ft nettó számlaösszeg felett a szállítás díjmentes.

 

11. Szellemi tulajdon és titkosság

HOLUX semmilyen esetben sem köteles gyártási dokumentációt szolgáltatni. Villamos kapcsolási rajzok és világítástechnikai számítások szolgáltatására HOLUX csak abban az esetben kötelezhető, ha ezek elkészítésére és átadására a külön adásvételi szerződésben kötelezettséget vállalt. A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk HOLUX szellemi tulajdonát képezik és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat Vevő kizárólag az adásvétel tárgyát képező termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel.

 

12. Szavatosság

A szavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. HOLUX mentesül e felelőssége alól, ha a termék meghibásodása a természetes elhasználódásából, ill. a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy a termékhez mellékelt használati útmutató be nem tartásából következik be. A HOLUX szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Vevő HOLUX kifejezett beleegyezése nélkül a terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott végre.

 

13. Jótállás (garancia)

A jótállás egyéb megállapodás hiányában csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek az átadás időpontjától számított 12 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre. A jelen garancia keretében HOLUX saját költségére – a hiba jellegétől függően – a lehető legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát. A garanciális kötelezettség HOLUX-ot a termék eredeti átadási helyén terheli. A javításokat vagy a cseréket HOLUX műhelyében, ill. telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy termékeket HOLUX részére visszaküldte. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a munkadíjat HOLUX, míg a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeit, valamint az utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő viseli. HOLUX garanciális kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha Vevő a hibák felfedezését követően HOLUX-ot azonnal értesíti és részletes írásbeli tájékoztatást ad a meghibásodás körülményeiről. Vevő köteles lehetővé tenni HOLUX számára a hiba feltárását és elhárítását. A hiba feltárását, ill. elhárítását harmadik féllel Vevő csak HOLUX kifejezett hozzájárulásával végeztetheti el.

 

14. Reklamáció

Vevő – jogvesztés terhe mellett – köteles a mennyiségi reklamációkat és a szerződéstől eltérő szállítást az áru átvételekor azonnal, de legkésőbb 1 munkanapon, a minőségi reklamációt pedig az átvételt követő 5 munkanapon belül HOLUX felé írásban jelezni. A rejtett hibákkal kapcsolatos felelősségi szabályokra a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. A reklamációt HOLUX csak a vonatkozó szállítólevél és számla másolatának mellékelésével fogadja el. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, úgy HOLUX mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.

 

15. Felelősség

HOLUX felelősségére a külön adásvételi szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadók.

 

16. Jogviták

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, és amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

 

17. Érvényesség

A jelen Általános Szállítási (értékesítési) Feltételekben foglaltak 2012. április 1-től visszavonásig érvényesek.

 

A HOLUX Fényrendszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételei c. különálló információs lap letölthető itt.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.)  Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik. A Fgytv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Ptk. 685. §-ának d) pont alapján fogyasztónak a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy minősül.

Az elállási jog gyakorlásának menete: 

A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. 

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

A termék visszaküldése
A terméket eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában kell visszaszolgáltatni az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül.

Elállási tájékoztató fogyasztók részére (HIVATKOZÁST BETENNI!!)

 Nyilatkozatminta az elállási jog gyakorlásához (HIVATKOZÁST BETENNI!!)

 

  • Különleges ajánlataink

Belépés

Csak regisztrált partnereink részére szükséges!

A kosár tartalma

Visszatöltöttük az előző látogatásakor használt kosarát.


Ha nincs szüksége a termékekre, nyomja meg a 'kosár ürítése' gombot

Kosár
Az ön kosara üres

Böngésző